Geschiedenis van onze vereniging

Het is allemaal begonnen met een aantal ”francofielen”, die zo gecharmeerd waren van het boulesspel, dat zij besloten om in het G.J. van Heekpark een open jeu de boules toernooi te organiseren. Hun oproep in de Twentse Courant en wijkkrant Noord leidde tot een overdonderend aantal deelnemers. Na afloop van dat geslaagde evenement, dat café de Stoep aan de Walhofstraat als uitvalsbasis had, was er behoefte aan een vervolg. De pioniers hadden elkaar gevonden en bleven regelmatig op de paden van het park spelen (bij de naald van van Heek) en café de Stoep aan de Walhofstraat werd uiteraard als kantine gebruikt.

Spoedig daarna is op 1 januari 1985 o.a. door Cor van de Heyden, Jaap van Veen, Harry Euverman en Ton Jansen de vereniging JBVE opgericht en hebben wij ons aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB).De eerste locatie van de club was aan de Deurningerstraat bij het buurthuis het Kompas. Van daaruit is door de niet aflatende Gerrit Vaneker met succes voor een vaste plek in het park geijverd. Op de plek van de in vervalgeraakte speeltuin zijn uiteindelijk onze toenmalige banen aangelegd, zowaar met een unit erbij bestaande uit een keukentje en een toilet. Eén baan was naar Jaap van Veen vernoemd, postuum erelid. Ons tweede erelid is Gerrit Vaneker, ook naar hem was een baan vernoemd. Onder zijn bezielende leiding is de vereniging tot grote bloei gekomenen uit deze periode stammen veel van de huidige voorzieningen, waaronder een clubhuis.

Tussen 1990 en 1993 raakte de vereniging in een stroomversnelling. Het ledental steeg tot over de 100. In deze periode is het toenmalige clubgebouw, bestaande uit 2e hands-units, met gezamenlijke inspanning omgebouwd tot kantine. In 1997 uitgebreid met een magazijn en een bestuurskamer annex wedstrijdsecretariaat. In de periode 1995 tot 2006 is er veel energie gestopt in het opbouwen van een bloeiende vereniging met een gezonde financiële basis. De banen werden uitgebreid en van verlichting voorzien. Leden die zich in die periode bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de club zijn daarom benoemd tot erelid: Gerrit Kappert (2006) of lid van verdienste :Annie Siegersma – Kuiper (1998), Arie Siegersma (1999), Dirk Bont en Harm van der Struik (2006). Vele anderen clubleden spannen zich regelmatig in bij de verschillende commissies en activiteiten en zorgen mede daardoor voor de gezellige sfeer bij de JBV Enschede.

Vanwege de voorgenomen renovatie/herindeling van het van Heekpark, dat onder monumentenzorg valt, was al in 1998 sprake van het verplaatsen van onze club naar een speel locatie bij de andere sportaccommodaties binnen het park. Na de aanleg van de Roombeek langs de Walhofstraat en door het park waren we aanbeland bij fase 5 van de renovatie van het park. Dit bracht onvermijdelijk de verhuizing met zich mee, die ons al in 2007 door het parkbestuur was aangezegd. Tijdens de voorbereidingen deed zich de gelukkige omstandigheid voor, dat in het park het clubhuis van de korfbalclub WIK vrijkwam. Onder de bezielende leiding van Theo Vos zijn de nodige aanpassingen van het clubgebouw gedaan en zijn 6 baanvakken, verlichting, beplanting en banken gerealiseerd. Per 1 januari 2014 zitten we op deze huidige locatie in het G.J. van Heekpark.
Mede in verband met de inzet door velen die hiervoor nodig waren, zijn tijdens de ALV van 2015 enkele personen die zich bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben voor de club benoemd tot erelid Dirk Bont en Harm van der Struik en tot lid van verdienste George Falke en Thijs van Elst.

De jaren 2020 tot 2022 waren moeilijke jaren voor de club vanwege de Corona epidemie in Nederland. De penningmeester Charles Heithuis heeft extra financiële steun binnen gesleept en gezorgd voor een gezonde financiële toekomst. Bij zijn aftreden in 2021 is hij benoemd tot lid van verdienste. In deze periode is ook het ledental teruggelopen. Vanaf 2023 wordt de weg omhoog weer ingezet met ook weer deelname aan de winter- en zomercompetitie van de NJJB District Oost.